Печати

Визија

Визија на Ревизорското тело е унапредување на процесот на ефективно управување со ИПА, на отчетноста и транспарентноста во користење на средствата од ЕУ, преку давање препораки за поефективно и стабилно функционирање на системите за управување и контрола заради заштита на финансиските интереси на Заедницата и националните интереси.