Печати

Вработени

 

ВРАБОТЕНИ ВО РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО

 

Име и презиме

Звање

м-р Десанка Крстеска Стојаноска, Овластен државен ревизор

Самостоен ревизор

Зоран Ристовски, Овластен државен ревизор

Самостоен ревизор

Светлана Дунгевски, Овластен државен ревизор

Самостоен ревизор

Мабела Георгиевска-Марковска

Самостоен ревизор

Тања Јанковска Спировска, Овластен државен ревизор

Виш ревизор

Светлана Тодоровска, Овластен државен ревизор

Виш ревизор

Ружица Бошнакоска, Овластен државен ревизор

Виш ревизор

м-р Ирена Горчевска, Овластен државен ревизор

Виш ревизор

м-р Филип Филиповски, Овластен државен ревизор

Виш ревизор

м-р Маја Шишкова, Овластен државен ревизор

Ревизор

Елена Јосифовска-Попоска, Овластен државен ревизор

Ревизор

Арбен Рамадани, Овластен државен ревизор

Ревизор

м-р Мимоза Шишковска, Овластен државен ревизор

Ревизор

Наташа Ололоска, Овластен државен ревизор

Помлад ревизор

Сања Стојановска Жежовска

Помлад ревизор

Елизабета Саздовска

Помлад ревизор

м-р Бобан Јакимовски

Помлад ревизор

Стојан Андонов

Помлад ревизор

Сервет Демири

Раководител на Одделение за нормативно-правни работи и човечки ресурси

Милаим Ракипи

Советник за човечки ресурси

Фатљум Рамадани

Помлад ревизор