Trajnim për auditimin e sistemit dhe auditimin e funksionimit IPA 3

Gjatë periudhës 25-27.01.2023 në Hotel Radika Leunovë ,u mbajt trajnimi për të punësuarit në Trupin Auditues për Auditimin e IPA-s, auditim për qasjen dhe metodologjinë e Auditimit IPA 3.
Trajnimi u organizua nëpërmjet proektit për mbështetje teknike të Trupit Auditues për përforcimin e kapaciteteve IPA 3 dhe u implememtua nga eksperti z. Todor Jankulov.

Регионална Конференција на Ревизорски тела за ревизија на ИПА

По повод 15 годишнината од основањето и работата на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош ИПА, во периодот 28-29 септември 2022 година во Скопје, се одржува регионална Конференција на Ревизорски тела за ревизија на ИПА на тема „Научени лекции од ИПА 2 и предизвици кон ИПА 3″.
На конференцијата присуствуваат претставници од Генералните директорати на Европската Комисија (DG REGIO, DG NEAR, DG AGRI), Канцеларијата за борба против измами на Европската Комисија (OLAF), Делегацијата на Европската Унија во Скопје,претставници на Ревизорските тела од земјите членки на Европската Унија (Италија, Грција, Бугарија и Романија) и земјите кориснички на ИПА (Србија, Црна Гора, Албанија и Турција), кои разменија искуства преку свои излагања за значењето и работата на Ревизорските тела во заштитата на националните и интересите на Европската Унија.
Целтта на конференцијата е продлабочување на искуствата помеѓу Ревизорските тела на земјите со кандидатски статус Албанија, Црна Гора, Србија, Турција и Република Северна Македонија, кои во двата претходни програмирачки периоди за ИПА 1 (2007-2013) и ИПА 2 (2014-2020), а сега соочени пред предизвиците на новиот програмирачки период ИПА 3 (2021-2027) остваруваат блиска соработка значајна во извршувањето на ревизиите на инструментот за претпристапна помош (ИПА). Во рамките на конференцијата беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Ревизорското Тела за ревизија на ИПА на Република Северна Македонија и Ревизорските тела на  Албанија, Црна Гора, Србија и Турција.

Тридневна работилница за ревизија на ИПА 3 

Ревизорското тело за ревизија на ИПА преку ЕУ проектот„Зајакнување на капацитетите на ревизорското тело заревизија на ИПА 3“ во периодот 13-15 Септември 2022 организираше тридневна работилница за ревизорите заревизорскиот пристап и методологија за ревизија на ИПА 3, согласно Прирачникот за ревизија на ИПА 3 вопрограмскиот период 2021-2027.

Работилницата беше спроведена од страна на експертитег-ѓа Андра Ларин и г-дин Лачезар Спасов, кои господелија своето искуство за ревизија на ИПА 3 средствата согласно барањата од Европската Комисијапреку практични примери и размена на искуства.

Почетен состанок за официјален почеток на активностите во рамките на проектот за техничка помош наменета за подготовка на Ревизорското тело во Република Северна Македонија за ИПА III

Во просториите на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, денеска беше организиран почетен состанок за официјален почеток на активностите во рамките на проектот за техничка помош наменета за подготовка на Ревизорското тело во Република Северна Македонија за ИПА III.

Главниот ревизор Г-дин Адем Цури потенцираше дека имајќи ги предвид задачите и одговорностите на Ревизорското тело во ревизијата на фондовите на ЕУ и со цел да се продолжи со зајакнување на капацитетите и да се обезбеди високо ниво на компетентност и квалитет на ревизија во согласност со правилата и прописите на ИПА III и меѓународно прифатените ревизорски стандарди, со овој проект се очекува дополнително да се зголеми знаењето, ефективноста и ефикасноста во спроведувањето на ревизиите и заштитата на националните и финансиските интереси на ЕУ во согласност со барањата на ИПА III.

Seminari TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit dhe parregullsive në IPARD"

Seminari TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit dhe parregullsive në IPARD"

Punëtoria TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimeve dhe parregullsive në IPARD" u organizua për stafin e Trupit të Auditimit në periudhën nga 2 deri më 4 nëntor 2021 me ligjërues nga Agjencia Ekzekutive Bullgare për Auditimin e Fondeve Bujqësore (CAEAF EA), z. La Spasov, drejtor ekzekutiv dhe z. Jordan Kancev, drejtor i Drejtorisë për revizion të fondeve bujqësore. Punëtoria ishte një mundësi e shkëlqyer për të forcuar kapacitetet duke shkëmbyer përvoja në fushën e zbulimit dhe parandalimit të mashtrimit, vlerësimit të rrezikut, hetimeve dhe linjave të raportimit të rasteve të mundshme të mashtrimit me studime praktike të rasteve.

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Bruksel

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Bruksel

Auditori i Përgjithshëm për IPA, z. Adem Curi, u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Komisionin Evropian në Bruksel, z. Ville Italia. Në takim morën pjesë edhe ambasadorja Agneza Rusi Popovska, z. Ljupço Nikolovski, zëvendëskryeministër për luftë kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillim të qëndrueshëm dhe burime njerëzore me përfaqësues të kabinetit dhe z. Ivan Ignjatov, këshilltar i auditorit të përgjithshëm. Në takim u bisedua për aktivitetet e ndërmarra për parandalimin, zbulimin dhe luftimin e rasteve të parregullsive dhe mashtrimeve të mundshme, si dhe mundësinë e përfshirjes aktive të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Programin Evropian. Unioni kundër mashtrimit (2021-2027). Z. Curi dhe z. Italia theksuan rëndësinë dhe rolin e Trupit të Auditimit si auditues i pavarur në sistemin IPA në zbulimin e parregullsive dhe rasteve të mashtrimit të mundshëm, si dhe nevojën për të forcuar më tej bashkëpunimin ndërmjet Trupit të Auditimit dhe OLAF nga nënshkrimi i një Marrëveshje Administrative për Bashkëpunim. Gjatë vizitës në Bruksel, janë realizuar takime të veçanta me ambasadoren Agneza Rusi Popovska, shef i misionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme për Zhvillim Rajonal të Komisionit Evropian.

Takimi Curi - Gir

Takimi Curi - Gir

Auditori i Përgjithshëm për IPA z. Në takim morën pjesë edhe z. Stefan Hudolin, shef për bashkëpunim në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, z. Sergej Mihajlov, menaxher i programit, znj. Katerina Kus-Ivanova Filkova, menaxhere e programit dhe z. Ivan Ignjatov, këshilltar. në Auditor i Përgjithshëm për programet e auditimit të financuara nga BE-ja dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Në takim u diskutua për gjendjen me fondet IPA në Republikën e Maqedonisë së Veriut, strukturën e IPA-s dhe rëndësinë e rolit të Trupit të Auditimit në sistemin IPA. Në takim u vu theks i veçantë në vazhdimin e bashkëpunimit të mirë mes dy institucioneve dhe mbështetjen e TBE-së për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të Trupit të Auditimit si institucioni suprem i auditimit në sistemin IPA përgjegjës për auditimin e zbatimit të duhur të BE-së. fonde në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ndërtimi i sinergjive të kontabilitetit dhe auditimit - Shkup 2021

Ndërtimi i sinergjive të kontabilitetit dhe auditimit - Shkup 2021

Instituti i Autorizuar i Financave Publike dhe Kontabilitetit, Londër (CIPFA) dhe CEF, Ljubljana (Qendra e Ekselencës në Financë) pritën konferencën e parë të përbashkët. I organizuar si një ngjarje hibride, ai shërbeu si një platformë për shkëmbimin e ekspertizës, përvojës, praktikave më të mira dhe rekomandimeve për kontabilistët dhe auditorët e sektorit publik, si në nivel rajonal ashtu edhe në atë global. Në të morën pjesë Auditori i Përgjithshëm për IPA, z. Adem Curi, këshilltarja e auditorit të përgjithshëm për IPA, znj. Ngjarja dyditore mblodhi së bashku kontabilistët dhe auditorët që punojnë në Ministritë e Financave dhe ministritë e linjës dhe përfaqësues të institucioneve supreme të auditimit, menaxherë të burimeve njerëzore, përfaqësues të institucioneve akademike, kontabilistë publikë të certifikuar dhe auditorë të CIPFA dhe zyrtarë të tjerë publikë, puna e të cilëve lidhet me tema që lidhen me diskutim. Konferenca përfshiu katër tema kryesore të diskutimit: menaxhimin e aseteve të sektorit publik, antikorrupsionin, udhëheqjen e reformave dhe u fokusua në mësimin dhe shkëmbimin e njohurive të kontabilistëve dhe auditorëve. Siç u theksua në fjalën përshëndetëse nga z. Besimi, Ministër i Financave i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Tani është koha e duhur për të rritur intensitetin e aktiviteteve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në lidhje me ciklin buxhetor, në të gjitha fazat e tij: planifikimi, programimi, përgatitja e planit financiar, ekzekutimi, kontabiliteti dhe raportimi, dhe të gjitha sa më sipër janë të rëndësishme për të mbështetur me një proces të fortë dhe të pavarur auditimi që do të japë reagime mbi kostot e kryera si dhe rezultatet e programeve, aktiviteteve dhe projekteve të zbatuara. Për njohuri dhe përshtypje shtesë nga konferenca, vizitoni CEF në Facebook, LinkedIn, Instagram dhe Twitter dhe kërkoni për # CEFCIPFAconf2021.

Nënshkrimi i një memorandumi

Nënshkrimi i një memorandumi

Auditori i Përgjithshëm i IPA-së i Trupit të Auditimit për Auditim të Instrumentit për Ndihmë Para-Aderimtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Adem Curi dhe Auditori i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës, z. Besnik Osmani nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve. Ceremonia zyrtare e nënshkrimit u organizua në ambientet e Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës në Prishtinë, më 25 maj 2021, në prani të ambasadores së Maqedonisë së Veriut në Kosovë, znj. Shpresa Jusufi, zëvendëskryeministrit të Maqedonisë së Veriut, z. . Fatmir Bytyqi dhe zëvendëskryeministri dhe Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës, znj. Donika Gervala. Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit synon të forcojë më tej bashkëpunimin ndërmjet institucioneve në fushën e auditimit të fondeve IPA, duke u fokusuar në zbulimin dhe parandalimin e parregullsive dhe rasteve të mashtrimeve të mundshme, të cilat do të çojnë në përmirësimin e mëtejshëm të qasjes dhe metodologjisë së auditimit dhe forcimin e kapaciteteve administrative të të dy institucioneve.