Auditori i përgjithshëm z. Adem Curri realizoj takim pune me Presidentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Stevo Pendarovski.

Auditori i përgjithshëm z. Adem Curri realizoj takim pune me Presidentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Stevo Pendarovski.

Në takim u diksutua për rezultatet e arritura të Autoritetit të Auditimit, si në nivel nacional ashtu edhe në atë ndërkombëtar, me themelimin e Rrjetit të Autoriteteve të Auditimit të vendeve kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Temë e bisedës ishte gjendja me strukturën IPA në vend, shfrytëzimi i fondeve, si dhe roli i rëndësishëm i Autoritetit të Auditimit në sistemin IPA, veçanërisht tani në periudhën e re programore IPA 3 (2021-2027).

Në takim theks i veçantë iu kushtua mbështetjes së nevojshme për zhvillimin e një politike të përhershme për mbajtjen e stafit në strukturën e IPA-s, si dhe forcimin e kapaciteteve me synim shfrytëzimin më efikas të fondeve evropiane në periudhën e ardhshme.

Nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, 21 qershor 2023

Më 21 qershor 2023, Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit (IPA) dhe Ministria e Financave nënshkruan një memorandum bashkëpunimi. Memorandumi është nënshkruar nga Auditori i Përgjithshëm i IPA-s – Adem Curri dhe Ministri i Financave - Fatmir Besimi.

Qëllimi i memorandumit është të promovojë dhe forcojë bashkëpunimin ndërmjet dy institucioneve për çështje me interes të përbashkët që kanë të bëjnë me kompetencat e përcaktuara ligjërisht për mbrojtjen efikase të interesave financiare të Bashkimit Evropian dhe eliminimin e parregullsive, mashtrimeve, korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme të drejtuara kundër interesave financiare të Bashkimit Evropian në zbatimin e programeve të Bashkimit Evropian, të cilat në periudhën e para-anëtarësimit përfshijnë fondet IPA.

Në të njëjtën ditë, Ministria e Financave nënshkroi memorandum për bashkëpunim me Prokurorinë Publike dhe Policinë Financiare.

Misioni I DG NEAR për IPA 3

Në periudhën prej 27 deri më 31 mars 2023, përfaqësuesit e Drejtoratit Gjeneral për fqinjësi dhe zgjërim pran Komisionit Evropian në Bruxel ishin në mision verifikues të IPA strukturës dhe organeve shtetërore në Maqedonin e Veriut. Ky mision ishte për të verifikuar strukturën dhe organizimin e IPA-së në Republikën e Maqedonis së Veriut nga aspekti i aftësisë për menaxhimin e dhënies së autorizimit për udhëheqje indirekte të IPA fondeve në vendin tonë për Programin Aksionar për mjedisin jetësor 2022. Në kuadër të misionit nga përfaqësuesit e Brukselit u mbajt edhe takim në Autoritetin e Auditimit, ku u pritën nga ana e Auditorit Gjeneral z.Adem Currit dhe bashkëpuntorëve të tij. Në takim u shprehë mirënjohje dhe falenderim i parezervë nga ana e auditorëve të Komisionit Evropian për kryerjen e auditimit për vlerësimin e pajtueshmërisë së IPA 3, e cila është kryer në mënyrën më të mirë dhe më efikase nga ana e Autoritetit të Auditmit. Gjithashtu, në takim u diskutua edhe për përgatitjen e strukturës së IPA-s si dhe përgatitjen e Autoritetit të Auditmit për kryerjen e auditimit të Progrmit akcionar 2022 për mjedisin jetësor që kap një buxhet prej 63 milionë euro.

Тридневна работилница за ревизија на ИПА 3, март 22, 2023

Ревизорското тело за ревизија на ИПА преку ЕУ проектот„Зајакнување на капацитетите на Ревизорското тело за ревизија на ИПА 3“ во периодот од 20.03-22.03.2023 во Охрид организираше тридневна работилница за вработените во Ревизорското тело, за најновите правила на PRAG, ревизорскиот пристап за неправилности и измами со барање за известување и клучни индикатори за успешност.

Работилницата беше спроведена од страна на експертот г-дин Тодор Јанкулов, кој го сподели своето искуство за ревизија на ИПА 3 средствата  согласно  барањата  од  Европската  Комисија преку практични примери и размена на искуства.

Trajnim për auditimin e sistemit dhe auditimin e funksionimit IPA 3

Gjatë periudhës 25-27.01.2023 në Hotel Radika Leunovë ,u mbajt trajnimi për të punësuarit në Trupin Auditues për Auditimin e IPA-s, auditim për qasjen dhe metodologjinë e Auditimit IPA 3.
Trajnimi u organizua nëpërmjet proektit për mbështetje teknike të Trupit Auditues për përforcimin e kapaciteteve IPA 3 dhe u implememtua nga eksperti z. Todor Jankulov.

Регионална Конференција на Ревизорски тела за ревизија на ИПА

По повод 15 годишнината од основањето и работата на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош ИПА, во периодот 28-29 септември 2022 година во Скопје, се одржува регионална Конференција на Ревизорски тела за ревизија на ИПА на тема „Научени лекции од ИПА 2 и предизвици кон ИПА 3″.
На конференцијата присуствуваат претставници од Генералните директорати на Европската Комисија (DG REGIO, DG NEAR, DG AGRI), Канцеларијата за борба против измами на Европската Комисија (OLAF), Делегацијата на Европската Унија во Скопје,претставници на Ревизорските тела од земјите членки на Европската Унија (Италија, Грција, Бугарија и Романија) и земјите кориснички на ИПА (Србија, Црна Гора, Албанија и Турција), кои разменија искуства преку свои излагања за значењето и работата на Ревизорските тела во заштитата на националните и интересите на Европската Унија.
Целтта на конференцијата е продлабочување на искуствата помеѓу Ревизорските тела на земјите со кандидатски статус Албанија, Црна Гора, Србија, Турција и Република Северна Македонија, кои во двата претходни програмирачки периоди за ИПА 1 (2007-2013) и ИПА 2 (2014-2020), а сега соочени пред предизвиците на новиот програмирачки период ИПА 3 (2021-2027) остваруваат блиска соработка значајна во извршувањето на ревизиите на инструментот за претпристапна помош (ИПА). Во рамките на конференцијата беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Ревизорското Тела за ревизија на ИПА на Република Северна Македонија и Ревизорските тела на  Албанија, Црна Гора, Србија и Турција.

Тридневна работилница за ревизија на ИПА 3 

Ревизорското тело за ревизија на ИПА преку ЕУ проектот„Зајакнување на капацитетите на ревизорското тело заревизија на ИПА 3“ во периодот 13-15 Септември 2022 организираше тридневна работилница за ревизорите заревизорскиот пристап и методологија за ревизија на ИПА 3, согласно Прирачникот за ревизија на ИПА 3 вопрограмскиот период 2021-2027.

Работилницата беше спроведена од страна на експертитег-ѓа Андра Ларин и г-дин Лачезар Спасов, кои господелија своето искуство за ревизија на ИПА 3 средствата согласно барањата од Европската Комисијапреку практични примери и размена на искуства.

Почетен состанок за официјален почеток на активностите во рамките на проектот за техничка помош наменета за подготовка на Ревизорското тело во Република Северна Македонија за ИПА III

Во просториите на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, денеска беше организиран почетен состанок за официјален почеток на активностите во рамките на проектот за техничка помош наменета за подготовка на Ревизорското тело во Република Северна Македонија за ИПА III.

Главниот ревизор Г-дин Адем Цури потенцираше дека имајќи ги предвид задачите и одговорностите на Ревизорското тело во ревизијата на фондовите на ЕУ и со цел да се продолжи со зајакнување на капацитетите и да се обезбеди високо ниво на компетентност и квалитет на ревизија во согласност со правилата и прописите на ИПА III и меѓународно прифатените ревизорски стандарди, со овој проект се очекува дополнително да се зголеми знаењето, ефективноста и ефикасноста во спроведувањето на ревизиите и заштитата на националните и финансиските интереси на ЕУ во согласност со барањата на ИПА III.

Seminari TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit dhe parregullsive në IPARD"

Seminari TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit dhe parregullsive në IPARD"

Punëtoria TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimeve dhe parregullsive në IPARD" u organizua për stafin e Trupit të Auditimit në periudhën nga 2 deri më 4 nëntor 2021 me ligjërues nga Agjencia Ekzekutive Bullgare për Auditimin e Fondeve Bujqësore (CAEAF EA), z. La Spasov, drejtor ekzekutiv dhe z. Jordan Kancev, drejtor i Drejtorisë për revizion të fondeve bujqësore. Punëtoria ishte një mundësi e shkëlqyer për të forcuar kapacitetet duke shkëmbyer përvoja në fushën e zbulimit dhe parandalimit të mashtrimit, vlerësimit të rrezikut, hetimeve dhe linjave të raportimit të rasteve të mundshme të mashtrimit me studime praktike të rasteve.

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Bruksel

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Bruksel

Auditori i Përgjithshëm për IPA, z. Adem Curi, u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Komisionin Evropian në Bruksel, z. Ville Italia. Në takim morën pjesë edhe ambasadorja Agneza Rusi Popovska, z. Ljupço Nikolovski, zëvendëskryeministër për luftë kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillim të qëndrueshëm dhe burime njerëzore me përfaqësues të kabinetit dhe z. Ivan Ignjatov, këshilltar i auditorit të përgjithshëm. Në takim u bisedua për aktivitetet e ndërmarra për parandalimin, zbulimin dhe luftimin e rasteve të parregullsive dhe mashtrimeve të mundshme, si dhe mundësinë e përfshirjes aktive të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Programin Evropian. Unioni kundër mashtrimit (2021-2027). Z. Curi dhe z. Italia theksuan rëndësinë dhe rolin e Trupit të Auditimit si auditues i pavarur në sistemin IPA në zbulimin e parregullsive dhe rasteve të mashtrimit të mundshëm, si dhe nevojën për të forcuar më tej bashkëpunimin ndërmjet Trupit të Auditimit dhe OLAF nga nënshkrimi i një Marrëveshje Administrative për Bashkëpunim. Gjatë vizitës në Bruksel, janë realizuar takime të veçanta me ambasadoren Agneza Rusi Popovska, shef i misionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme për Zhvillim Rajonal të Komisionit Evropian.