Sfidat në IPA II dhe forcimi i rrjetit të organeve të auditimit

Punëtori, Taiex, në Shkup, tetor 2017: