Vizitë studimore në Lituani

Vizitë studimore në Lituani si pjesë e projektit të Binjakëzimit: