PUNËTORI MBI AUDITIMIN FINANCIAR, LUBJANË, TETOR 2014

Një punëtori mbi Auditimin Financiar u mbajt nga 30 shtatori deri më 2 tetor 2014 në Qendrën për Promovim Financiar (CEF), Lubjanë, Slloveni. Kjo punëtori e organizuar nga CEF- Lubjanë, e vizituan dy auditorë nga Autoriteti i Auditimit të IPA-s së Republikës së Maqedonisë, së bashku me 26 pjesëmarrës të tjerë nga 13 vende të tjera: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Gjeorgjia, Kosova, Moldavia, Mali i Zi. , Mongolia, Sllovakia, Sllovenia, Turqia dhe Ukraina. Temat e trajtuara në seminar: analiza e rrezikut, duke përfshirë rrezikun e mashtrimit; sistemi financiar dhe kontrolli i brendshëm; qasja e auditimit; teknikat e auditimit, duke përfshirë kampionin statistikor; raportin e auditimit dhe shprehjen e opinionit; ndjekja e gjetjeve të auditimit, duke u fokusuar në përvojat praktike dhe shembuj konkretë nga praktika, dhe kohë e konsiderueshme kushtuar diskutimeve. Trajnimi u realizua nga ekspertë të Ministrisë së Financave të Holandës si dhe dy ekspertë nga Sllovenia. Ligjërues: Shams Arya dhe Corin Ansing-Ruisbroek, Ministria e Financave e Holandës dhe Zdenka Vidovic dhe Metka Sedej, ekspertë nga Sllovenia.