Kick off meeting in the premises of the EUD was organized today for official start of the activities under the Technical Assistance project aimed for preparation of the Audit Authority in North Macedonia for IPA III. Mr. Adem Curi-Auditor General emphasis, having in mind tasks and responsibilities of the AA in auditing EU funds and in order to continue strengthening capacities and provide high level of competency and audit quality in accordance with the IPA III rules and regulations and internationally accepted auditing standards, with this project we expect to further increase the know-how, effectiveness and efficiency in conducting audits and safeguarding the national and the EU Financial Interests in line with the IPA III requirements.

Главниот ревизор Г-дин Адем Цури потенцираше дека имајќи ги предвид задачите и одговорностите на Ревизорското тело во ревизијата на фондовите на ЕУ и со цел да се продолжи со зајакнување на капацитетите и да се обезбеди високо ниво на компетентност и квалитет на ревизија во согласност со правилата и прописите на ИПА III и меѓународно прифатените ревизорски стандарди, со овој проект се очекува дополнително да се зголеми знаењето, ефективноста и ефикасноста во спроведувањето на ревизиите и заштитата на националните и финансиските интереси на ЕУ во согласност со барањата на ИПА III.