Задоволни сме што придонесуваме со нашето знаење и искуство во изработката на Методологијата која ќе се применува во ЕRDF (  Европските фондови за регионален развој) и CF (Кохезионите фондови). Ревизорското тело е целосно спремно за ревизија на овие фондови во иднина. Беше голема чест за мене како единствена земја кандидат да ја презентирам методологијата за RBMV пред Европската Комисија и земјите членки на ЕУ.