Примопредавање на функцијата Главен ревизор за ИПА

На ден 14.08.2017 година во просториите на Ревизорското тело се изврши примопредавање на функциjaта Главен ревизор за ИПА помеѓу поранешниот главен ревизор за ИПА, м-р Лепосава Апостоловски Велинов, ОДР и новоименуваниот главен ревизор за ИПА, Адем Цури, ОДР. На функцијата заменик на главниот ревизор за ИПА е именуван Лиман Мухаџири, ОДР.