Работилницата на тема Ревизија на ИТ системи

Работилницата на тема Ревизија на ИТ системи се одржа во периодот од 3-5јуни 2015 година во организација на ЦЕФ Љубљана: