Работилница за примена на Упатствата за потврдување на сметки во организацијата на TAIEX

Работилница за примена на Упатствата за потврдување на сметки во организацијата на TAIEX – спроведена од експерти од Генералниот директорат за земјоделие и рурален развој – Брисел. Работилницата се одржа во Берово. На истата присуствуваа сите ревизори од Ревизорското тело. Оваа работилница ги образложи главните Упатства за ревизија на IPARD, вклучувајќи вежби, фокусирајќи се на контролниот пристап и методологија. Целта на работилницата беше да се обезбедат насоки на Ревизорските тела во оценка и изразување на мислење за системот за управување и контрола, сметките и изјавата за трошоци. Предавачи: Gilles Kittel, Evelina Marinova, Olga Stiegrad, Lucia De Lorenzo Serrano, Monica Olteanu од ГД АГРИ