Ревизорското тело за ревизија на ИПА преку ЕУ проектот„Зајакнување на капацитетите на Ревизорското тело за ревизија на ИПА 3“ во периодот од 20.03-22.03.2023 во Охрид организираше тридневна работилница за вработените во Ревизорското тело, за најновите правила на PRAG, ревизорскиот пристап за неправилности и измами со барање за известување и клучни индикатори за успешност.

Работилницата беше спроведена од страна на експертот г-дин Тодор Јанкулов, кој го сподели своето искуство за ревизија на ИПА 3 средствата  согласно  барањата  од  Европската  Комисија преку практични примери и размена на искуства.