Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Завршни сметки

Завршна сметка 2016

Годишна завршна сметка 2016

Завршна сметка 2017

Годишна завршна сметка 2017

Завршна сметка 2018

Годишна завршна сметка 2018

Завршна сметка 2019

Годишна завршна сметка 2019

Завршна сметка 2020

Годишна завршна сметка 2020

Завршна сметка 2021

Годишна завршна сметка 2021

Завршна сметка 2022

Годишна завршна сметка 2022

Завршна сметка 2023

Годишна завршна сметка 2023