Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit

LLogaritë përfundimtare

Llogaria përfundimtare 2016

Llogaria përfundimtare vjetore 2016(.pdf)

Llogaria përfundimtare 2017

Llogaria përfundimtare vjetore 2017(.pdf)

Llogaria përfundimtare 2018

Llogaria përfundimtare vjetore 2018(.pdf)

Llogaria përfundimtare 2019

Llogaria përfundimtare vjetore 2019(.pdf)

Llogaria përfundimtare 2020

Llogaria përfundimtare vjetore 2020(.pdf)