Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Ndihmës së Para Aderimit

Llogaritë përfundimtare

Llogaria përfundimtare 2016

Llogaria përfundimtare vjetore 2016

Llogaria përfundimtare 2017

Llogaria përfundimtare vjetore 2017

Llogaria përfundimtare 2018

Llogaria përfundimtare vjetore 2018

Llogaria përfundimtare 2019

Llogaria përfundimtare vjetore 2019

Llogaria përfundimtare 2020

Llogaria përfundimtare vjetore 2020

Llogaria përfundimtare 2021

Llogaria përfundimtare vjetore 2021

Llogaria përfundimtare 2022

Llogari përfundimtare vjetore 2022

Llogaria përfundimtare 2023

Llogaria përfundimtare 2023