Главниот Ревизор на ИПА, г.Адем Цури учествуваше на обука за Ревизија на успешност за ревизори на Ревизорските тела, организирана од страна на Владината канцеларија за ревизија на фондовите на ЕУ на Србија, УСАИД и ГАО од САД. Почестен со воведните забелешки за важноста на ревизијата на успешност во ревизијата на фондовите на ЕУ и идната перспектива на нашата ревизорска методологија.