Предизвици во ИПА II и јакнење на мрежата на ревизорските тела

Pаботилница, Taiex, во Cкопје, октомври 2017 година: