Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Прием на пријави од укажувачи

Лице овластено за прием на пријави од укажувачи

Ружица Бошнакоска

Работно место

Самостоен ревизор на ИПА

Телефон контакт

Поштенска адреса

ул. „11 Октомври“, бр. 36 Скопје 1000 Република Северна Македонија

Електронска адреса за прием на пријави