Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Прием на пријави од укажувачи

Лице овластено за прием на пријави од укажувачи

Иван Игњатов

Работно место

Советник на ГРИПА за ревизија на програми финансирани од ЕУ и меѓународна соработка

Телефон контакт

Поштенска адреса

ул. „11 Октомври“, бр. 36 Скопје 1000 Република Северна Македонија

Електронска адреса за прием на пријави