Работилница на тема Меѓународни сметководствени стандарди во јавниот сектор

Работилница на тема Меѓународни сметководствени стандарди во јавниот сектор (ИПСАСи), во организација на ЦЕФ Љубљана: