Punëtori mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik

Punëtori mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (IPSAS), organizuar nga CEF, Lubjanë.