Работилница TAIEX на тема „Спречување и откривање измами и неправилности во ИПАРД“

Работилница TAIEX на тема „Спречување и откривање измами и неправилности во ИПАРД“ беше организирана за вработените во Ревизорското тело во периодот од 2 до 4 ноември 2021 година со предавачи од Бугарската Извршна Aгенција за ревизија на земјоделски фондови (CAEAF EA), г-дин Лачезар Спасов, Извршен Директор и г-дин Јордан Канчев, Директор на Дирекција за ревизија на земјоделскиte фондови. Работилницата беше одлична можност за зајакнување на капацитетите преку споделување искуства во областа на откривањето и спречувањето ан измами, проценка на ризик, истраги и линиите на известување за можни случаи на измами со практични студии на случај.