СЕМИНАР СКОПЈЕ, СЕПТЕМВРИ 2014

Семинар на тема Обука за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци, се одржа на 15 септември 2014 година во просториите на Капитал Академија во Скопје. На обуката присуствуваше одговорното лице за заштитана личните податоци во Ревизорското тело. Теми на семинарот: Заштита на личните податоци, имплементација на Законот за заштита на личните податоци, технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци. Предавачи: Игор Кузевски и Маријана Поповска од Дирекцијата за заштитана личните податоци.