Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Слободен пристап

Слободен пристап

Врз основа на член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” број 13/2006), имателот на информации – Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош- за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер го определува:

Елизабета Саздовска, ревизор

Телефон

Факс

Емаил

Документи