Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit

Qasje e lirë

Qasje e lirë

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për qasje të lirë në informacione publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/2006), poseduesi i informacionit – Organi i auditimit për auditimin e instrumentit për ndihmë para-anëtarësuese – për një zyrtar. kush do të ndërmjetësojë në ushtrimin e të drejtës për akses të lirë në informacionin publik përcaktohet nga:

Elizabeta Sazdovska, auditor i ri

Telefon

Faks

Email