Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Ndihmës së Para Aderimit

Qasje e lirë

Qasje e lirë

Në bazë të nenit 8 të Ligjit për qasje të lirë në informacione publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/2006), poseduesi i informacionit – Autoriteti i Auditimit për auditimin e Instrumentit për Ndihmë Para Aderimit – person zyrtar, që do të ndërmjetësojë në ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacionin publik përcaktohet:

Elizabeta Sazdovska, auditor

Telefon

Faks

Email