Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Соработка

На 8-ми и 9-ти мај 2014 година во Солун, Р. Грција, се одржа Првата Конференција на тема Европска територијална соработка:

I КОНФЕРЕНЦИЈА СОЛУН, MAJ 2014

Регионална конференција на ревизорски тела за ревизија на ИПА се одржа во Белград на 28 и 29 мај2015 година, во организација на Канцеларијата за ревизија на системот за управување со средствата на ЕУ во Србија:

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БЕЛГРАД, МАЈ 2015 ГОДИНA

Учество на II Конференција на Европската територијална соработка, организирана од страна на Телото за управување на Програмите за Европска територијална соработка, 22-23 јуни 2015 година во Солун, Грција:

II КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА Солун, Грција, јуни 2015 година

Делегација од Ревизорското тело на Република Македонија учествуваше на билатерален состанок со менаџментот и ревизорите од Ревизорското тело надлежно за ревизија на ЕУ-ИПА средства во Република Турција...

БИЛАТЕРАЛЕН СОСТАНОК ВО ТУРЦИЈА, ЈУЛИ 2015 ГОДИНA

Конференцијата „Европска територијална соработка во Република Бугарија – Достигнувања кои носат нови перспективи”, организирана од страна на Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија, се одржа на 13 октомври 2015 година во Софија:

КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА Софија, Бугарија, октомври 2015 година

На 26.02.2016 година во просториите на Ревизорското тело за ревизија на ИПА во Република Македонија, остварена е работна средба со претставници од Канцеларијата за ревизија на системот за управување со средствата на Европската Унија во Република Србија:

РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

Состанок помеѓу претставници на институции засегнати од примена на Упатството за затворање на оперативни програми од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), компоненти II, III и IV (2007-2013), организиран од страна на ДГ РЕГИО и ДГ ЕМПЛ:

СОСТАНОК ПОМЕЃУ ИНСТИТУЦИИ, СКОПЈЕ, МАРТ 2016 ГОДИНА

На ден 18 април 2016 година во Софија, Република Бугарија, во просториите на Извршната агенција за ревизија на ЕУ Фондови се одржа технички состанок на Групата ревизори за ИПА Програмата за Прекугранична Соработка Македонија-Бугарија 2007-2013 и ИНТЕРЕГ ИПА Програма за Прекугранична соработка Македонија-Бугарија 2014-2020:

ТЕХНИЧКИ СОСТАНОК НА ГРУПАТА НА РЕВИЗОРИ во Софија, Бугарија, април 2016 година