Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit

Bashkëpunimi

Më 8 dhe 9 maj 2014 në Selanik, R. Greqia, u mbajt Konferenca e Parë për Bashkëpunimin Territorial Evropian:

KONFERENCA I SELANIK, MAJ 2014

Një konferencë rajonale e organeve audituese IPA u mbajt në Beograd më 28 dhe 29 maj 2015, organizuar nga Zyra e Auditimit të Sistemit të Menaxhimit të Aseteve të BE-së në Serbi:

KONFERENCA RAJONALE BEOGRAD, MAJ 2015

Pjesëmarrja në Konferencën II të Bashkëpunimit Territorial Evropian, organizuar nga Trupi Drejtues i Programeve të Bashkëpunimit Territorial Evropian, 22-23 qershor 2015 në Selanik, Greqi:

II KONFERENCA E BASHKËPUNIMIT TERRITORIAL EVROPIAN Selanik, Greqi, Qershor 2015

Një delegacion nga Trupi i Auditimit të Republikës së Maqedonisë mori pjesë në një takim bilateral me menaxhmentin dhe auditorët e Trupit të auditimit përgjegjës për auditimin e fondeve të BE-IPA në Republikën e Turqisë.

TAKIM BILATERAL NË TURQI, KORRIK 2015

Konferenca "Bashkëpunimi Territorial Evropian në Republikën e Bullgarisë - Arritje që sjellin perspektiva të reja", organizuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike të Republikës së Bullgarisë, u mbajt më 13 tetor 2015 në Sofje:

KONFERENCA E BASHKËPUNIMIT TERRITORIAL EVROPIAN Sofje, Bullgari, tetor 2015

Më 26.02.2016 në ambientet e Trupit të Auditimit për IPA auditim në Republikën e Maqedonisë, u mbajt takim pune me përfaqësuesit e Zyrës së Auditimit të Sistemit të Menaxhimit të Aseteve të Bashkimit Evropian në Republikën e Serbisë:

TAKIM PUNËS ME PËRFAQËSUESIT E ZYRËS SË AUDITIMIT TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË FONDEVE 2016, UNIKE EVROPIAN UNIK

Takimi ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të prekura nga zbatimi i Udhëzimit për Mbylljen e Programeve Operative të Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit (IPA), komponentët II, III dhe IV (2007-2013), organizuar nga DG REGIO dhe DG EMPL:

TAKIM MIDIS INSTITUCIONIVE, SHKUP, MARS 2016

Më 18 prill 2016 në Sofje, Republika e Bullgarisë, në ambientet e Agjencia Ekzekutive për Auditimin e Fondeve të BE-së Bullgari 2014-2020:

TAKIMI TEKNIK I GRUPIT TË AUDITORËVE në Sofje, Bullgari, Prill 2016