Ревизорското тело, ќе продолжи да ги зајакнува своите капацитети и да обезбедува високо ниво на компетентност и ефективност, во извршувањето на ревизиите во согласност со регулативата на ЕУ, и меѓународно прифатените ревизорски стандарди.