Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Ndihmës së Para Aderimit

Shpenzimet e realizuara për shërbimet ushqimore