Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit

Shpenzimet e realizuara për shërbimet ushqimore