Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Ndihmës së Para Aderimit

Projektet

Twinning

Ceremonia zyrtare me rastin e mbylljes së projektit të binjakëzimit më 12.09.2017

Ceremonia zyrtare me rastin e fillimit të projektit të binjakëzimit

Për më shumë informacion mbi projektet e binjakëzimit, vizitoni faqen zyrtare të Komisionit Evropian kushtuar twinningut: