Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Ndihmës së Para Aderimit

Mbrojtja e të dhënave personale

Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale

Elizabeta Sazdovska

Kontakt telefoni:

E-mail