Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit

Mbrojtja e të dhënave personale

Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale

Elizabeta Sazdovska

Kontakt telefoni:

E-mail