Punëtori TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit dhe parregullsive në IPARD"

Punëtori TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimit dhe parregullsive në IPARD"

Punëtoria TAIEX me temë "Parandalimi dhe zbulimi i mashtrimeve dhe parregullsive në IPARD", u organizua për stafin e Autoritetit të Auditimit në periudhën nga 2 deri më 4 nëntor 2021, me ligjërues nga Agjencia Ekzekutive Bullgare për Auditimin e Fondeve Bujqësore (CAEAF EA), z. Laçezar Spasov, drejtor ekzekutiv dhe z. Jordan Kançev, drejtor i Drejtorisë për auditim të fondeve bujqësore. Punëtoria ishte një mundësi e shkëlqyer për të forcuar kapacitetet duke shkëmbyer përvoja në fushën e zbulimit dhe parandalimit të mashtrimit, vlerësimit të rrezikut, hetimeve dhe linjave të raportimit të rasteve të mundshme të mashtrimit me studime praktike të rasteve.

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Bruksel

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Bruksel

Auditori i Përgjithshëm për IPA, z. Adem Curri, u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të OLAF në Komisionin Evropian në Bruksel, z. Ville Italla. Në takim morën pjesë edhe ambasadorja Agneza Rusi Popovska, z. Ljupço Nikolovski, zëvendëskryeministër për luftë kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillim të qëndrueshëm dhe burime njerëzore me përfaqësues të kabinetit dhe z. Ivan Ignjatov, këshilltar i Auditorit të Përgjithshëm. Në takim u bisedua për aktivitetet e ndërmarra për parandalimin, zbulimin dhe luftimin e rasteve të parregullsive dhe mashtrimeve të mundshme, si dhe mundësinë e përfshirjes aktive të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Programin Evropian. Unioni kundër mashtrimit (2021-2027). Z. Curri dhe z. Italla theksuan rëndësinë dhe rolin e Autoritetit të Auditimit si auditues i pavarur në sistemin IPA, në zbulimin e parregullsive dhe rasteve të mashtrimit të mundshëm, si dhe nevojën për të forcuar më tej bashkëpunimin ndërmjet Autoritetit të Auditimit dhe OLAF-it, nga nënshkrimi i një Marrëveshje Administrative për Bashkëpunim. Gjatë vizitës në Bruksel, janë realizuar takime të veçanta me ambasadoren Agneza Rusi Popovska, shefe e misionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE, dhe me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme për Zhvillim Rajonal të Komisionit Evropian.

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm Adem Curri me ambasadorin e BE-së Dejvid Gir, në RMV

Takimi i Auditorit të Përgjithshëm Adem Curri me ambasadorin e BE-së Dejvid Gir, në RMV

Auditori i Përgjithshëm për IPA z. Adem Curri realizoi takim me ambasadorin e BE-së, dhe shefin e delegacionit të BE-së në RMV, z. Dejvid Gir. Në takim morrën pjesë edhe z. Shtefan Hudolin, Shef për bashkëpunim në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, z. Sergej Mihailov, Menaxher i programit, znj. Katerina Kus-Ivanova Filkova, Menaxhere e programit dhe z. Ivan Igjatov, këshilltar i Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e programeve të financuara nga BE-ja dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Në takim u diskutua për gjendjen me fondet IPA në Republikën e Maqedonisë së Veriut, strukturën IPA, dhe rëndësinë e rolit të Autoritetit të Auditimit në sistemin IPA. Në takim u vu theks i veçantë në vazhdimin e bashkëpunimit të mirë ndërmjet dy institucioneve dhe mbështetjen nga DEU, për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të Autoritetit të Auditimit, si institucioni suprem i auditimit në sistemin IPA, përgjegjës për auditimin e zbatimit korrekt të fondeve të BE-së, në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ndërtimi i sinergjive të kontabilitetit dhe auditimit - Shkup 2021

Ndërtimi i sinergjive të kontabilitetit dhe auditimit - Shkup 2021

Instituti i Autorizuar i Financave Publike dhe Kontabilitetit, Londër (CIPFA) dhe CEF, Lubjanë (Qendra e Ekselencës në Financë) organizuan konferencën e parë të përbashkët. I organizuar si një ngjarje hibride, shërbeu si një platformë për shkëmbimin e ekspertizës, përvojës, praktikave më të mira dhe rekomandimeve për kontabilistët dhe auditorët e sektorit publik, si në nivel rajonal ashtu edhe në atë global. Në të morën pjesë Auditori i Përgjithshëm për IPA, z. Adem Curri, këshilltarja e auditorit të përgjithshëm për IPA, znj. Vesna Mlladenovska. Ngjarja dyditore mblodhi së bashku kontabilistët dhe auditorët që punojnë në Ministritë e Financave dhe ministritë përkatëse dhe përfaqësues të institucioneve supreme të auditimit, menaxherë të burimeve njerëzore, përfaqësues të institucioneve akademike, kontabilistë publikë të certifikuar dhe auditorë të CIPFA dhe zyrtarë të tjerë publikë, puna e të cilëve lidhet me tema që lidhen me diskutimin. Konferenca përfshiu katër tema kryesore të diskutimit: menaxhimin e aseteve të sektorit publik, antikorrupsionin, udhëheqjen e reformave dhe u fokusua në mësimin dhe shkëmbimin e njohurive të kontabilistëve dhe auditorëve. Siç u theksua në fjalën përshëndetëse nga z. Besimi, Ministër i Financave i Republikës së Maqedonisë së Veriut, “Tani është koha e duhur për të rritur intensitetin e aktiviteteve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në lidhje me ciklin buxhetor, në të gjitha fazat e tij: planifikimi, programimi, përgatitja e planit financiar, ekzekutimi, kontabiliteti dhe raportimi, dhe të gjitha sa më sipër janë të rëndësishme për të mbështetur një proces të fortë dhe të pavarur auditimi, që do të japë reagime mbi kostot e kryera si dhe rezultatet e programeve, aktiviteteve dhe projekteve të zbatuara. Për njohuri dhe përshtypje shtesë nga konferenca, vizitoni CEF në Facebook, LinkedIn, Instagram dhe Twitter dhe kërkoni për # CEFCIPFAconf2021.

Kreu i AAIPA-s për RMV, dhe ai i zyrës së auditimit të R. Kosovës nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi

Kreu i AAIPA-s për RMV, dhe ai i zyrës së auditimit të R. Kosovës nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi

Auditori i Përgjithshëm, i Autoritetit të Auditimit për Auditim të Instrumentit për Ndihmë Para Aderimitt, të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Adem Curri dhe Auditori i Përgjithshëm i Zyrës Nacionale të Auditimit të Republikës së Kosovës, z. Besnik Osmani nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve. Ceremonia zyrtare e nënshkrimit u organizua në ambientet e Zyrës Nacionale të Auditimit të Kosovës në Prishtinë, më 25 maj 2021, në prani të ambasadores së Maqedonisë së Veriut në Kosovë, znj. Shpresa Jusufi, zëvendëskryeministrit të Maqedonisë së Veriut, z. Fatmir Bytyqi dhe zëvendëskryeministri dhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës, znj. Donika Gërvalla. Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit synon të forcojë më tej bashkëpunimin ndërmjet institucioneve në fushën e auditimit të fondeve IPA, duke u fokusuar në zbulimin dhe parandalimin e parregullsive dhe rasteve të mashtrimeve të mundshme, të cilat do të çojnë në përmirësimin e mëtejshëm të qasjes dhe metodologjisë së auditimit dhe forcimin e kapaciteteve administrative të të dyja institucioneve.

Vizitë pune e delegacionit të AAIPA-s në Finlandë

Vizitë pune e delegacionit të AAIPA-s në Finlandë

Delegacioni i lartë i Autoritetit të Auditimit për auditimin e fondeve IPA, nga Republika e Maqedonisë së Veriut, realizoi vizitë pune në Helsinki, Finlandë. Në përbërje të delegacionit ishin Auditori i Përgjithshëm z. Adem Curri, zëvëndës Auditori i Përgjithshëm Liman Muhaxhiri dhe ndihmës Auditori i Përgjithshëm Ivan Ignjatov.

Auditori i Përgjithshëm Adem Curri mori pjesë në takimin e përbashkët të delegacioneve të Republikës së Maqedonisë dhe të Shqipërisë

Auditori i Përgjithshëm Adem Curri mori pjesë në takimin e përbashkët të delegacioneve të Republikës së Maqedonisë dhe të Shqipërisë

Auditori i Përgjithshëm Adem Curri, sot mori pjesë në takimin e përbashkët të delegacioneve të Maqedonisë dhe Shqipërisë, në Komisionin Evropian në Bruksel, në procesin e skriningut shpjegues, në kuadër të përgatitjeve për fillimin e negociatave për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë, si anëtare e plotë e BE-së.

Vizitë në Gjykatën Evropiane të Auditorëve në Luksemburg

Vizitë në Gjykatën Evropiane të Auditorëve në Luksemburg

Një delegacion i lartë i Autoritetit të Auditimit për Auditimin e Instrumentit për ndihmë Para Aderimit, nga Republika e Maqedonisë së Veriut i udhëhequr nga z. Adem Curri, Auditor i Përgjithshëm për IPA, më 23 dhe 24 prill 2018 vizitoi Gjykatën Evropiane të Auditorëve në Luksemburg.